22. januar 2018
InitiativGruppen ApS - ­Lundtoftevej 212 - DK­-2800 Lyngby - Telefon 40 63 00 53 - info @ initi.dk - CVR DK-14747400
Overvejer du IVS som driftsform? Pas på, du ikke bliver snydt! Udskriv Email

Presseinformation.

Euforien over de nye IVS’er - iværksætterselskaber med en indskudskapital fra kun én krone - fortsætter, men prøv lige at se det her med iværksætterøjne. IVS-formen kan være en katastrofe for mange iværksættere, som etablerer virksomhed. Først og fremmest fordi virksomheder ikke i praksis kan etableres omkostningsfrit eller for én krone og indehaveren derfor typisk af egen lomme eller ud fra personlig kaution skal udlåne penge til driften i et IVS i en kortere eller længere periode.

Iflg. Danmarks Statistik lukker 28 % af virksomhederne inden for første års drift. 46 % lukker inden for de første tre år. Hvis IVS’et stiftes for én krone og iværksætteren er nødt til at låne penge til selskabet til opstart og drift, så kan lånet være tabt uden skattefradrag. Derfor bør iværksætteren etablere virksomheden med højere egenkapital i stedet for blot at stifte selskabet for én krone og iværksætteren bør slet ikke udlåne kapital til selskabet.

Hvis virksomheden i stedet var drevet som enkeltmandsvirksomhed (personligt ejet eller som interessentskab ved flere ejere) kunne hele tabet blive modregnet i skat af eventuel anden indkomst og endda i en ægtefælles indkomst, når pengene er skudt ind i virksomheden. Man kan med et halvt øje se, at tabet ved en trækprocent på 50 så bliver halveret. Det kræver naturligvis, at der er anden indkomst at modregne tabet i.

Når der etableres typiske iværksættervirksomheder, bør der kun være tre grunde til, at man overhovedet overvejer at etablere kapitalselskaber. Den ene grund kan være behov for kreditorly som følge af, at man driver virksomhed som eksempelvis leverandør i en risikofyldt branche eller generelt beskæftiger sig med kunder med dårlig betalingsevne. Den anden grund kan være, at man risikerer krav fra omverdenen, som man ikke kan forsikre sig imod. Den tredje grund kan være, at man skal drive virksomheden med andre og finder det uhensigtsmæssigt at etablere virksomheden som I/S grundet solidarisk hæftelse og forskel i indehavernes formueforhold. Dog kan det også i sådan en situation være nemmere at etablere to enkeltmandsvirksomheder i etableringsfasen for så senere at lægge aktiviteterne ind i et kapitalselskab, når projektet vel at mærke har bevist sin bæredygtighed. Blot for at udnytte fradragsmuligheden ved eventuelt tab.

Man bør som iværksætter forholde sig stærkt kritisk til de, som blot råder til at etablere selskaber uanset hvad. For rigtigt mange iværksættere kan IVS medføre store personlige omkostninger, hvor der endda slet ikke er behov for kreditorly. Før driftsformen besluttes, bør man søge rådgivning hos revisor og få belyst den kommende virksomheds økonomiske forhold ud fra seriøst udarbejdede budgetter.

Der er mange andre ulemper ved kapitalselskaber og dermed IVS’er som driftsform, hvilket de fleste overser i farten. Indehaveren bliver lønmodtager som alle andre lønmodtagere og kan ikke skubbe eventuel skat foran sig, men skal afregne skat månedsvis i forhold til, hvad iværksætteren

kan hæve af løn i virksomheden, hvis iværksætteren overhovedet kan hæve løn alternativt få sit lån tilbagebetalt.

Der følger også en stribe andre udgifter og afgifter med det at drive selskab. Der skal afregnes for lovpligtig forsikring, barselgodtgørelse, ATP, finansieringsbidrag og andre afgifter, som de færreste ved, hvad går til og man kan i større omfang blive afhængig af ekstern bistand fra revisor eller advokat. Initiativgruppen har gennem mange år har afholdt kurser, vejledningsmøder og informationsaftener for iværksættere og har erfaring for, at mange iværksættere overser de ekstra omkostninger ved drift i selskabsform i forhold til at være enkeltmandsvirksomhed. Omkostningerne kan nemt løbe op i mange tusinde kroner om året. Samtidig medfører det unødvendige administrative byrder, som de fleste i etableringsperioden ikke har overskud til. Dermed ikke sagt, at selskabsformen altid er en dårlig løsning, men denne beslutning bør ofte udskydes til et senere tidspunkt.

En anden ulempe ved IVS i forhold til enkeltmandsvirksomhed er det forhold, at man i IVS skal offentligøre regnskabet. Dvs. at kunder, leverandører og konkurrenter kan kigge virksomheden i kortene. Det gælder ikke for enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber.

Drives enkeltmandsvirksomheden under virksomhedsskatteordningen, så sidestilles virksomheden i mange henseender skattemæssigt med et kapitalselskab. Det betyder bl.a., at virksomheden afregner, hvad der svarer til selskabsskatten af det eventuelle overskud, som måtte blive sparet op i virksomheden.
Der er kun en mindre skattemæssig fordel for indehavere af kapitalselskaber ved, at de første 49.200 kr. af udbytte bliver lempeligere beskattet, idet beløbet så optræder som aktieindkomst i stedet for personlig indkomst. Denne fordel eksisterer kun, såfremt indehaveren ikke i forvejen udnytter beløbsrammen på de 49.200 kr.. I IVS’et tvinges indehaveren til at bruge en del af overskuddet til at øge egenkapitalen op til mindst 50.000 kr. over tid.

Samtidig med indførelsen af IVS har man besluttet at fjerne muligheden for at etablere SMBA-driftsformen (selskab med begrænset ansvar), fordi denne selskabsform blev forbundet med manglende seriøsitet, kapitalkrav og offentlighed. I stedet for at etablere SMBA kan man fremover etablere IVS med indskudskapital på én krone og samtidig skrige ud til omverdenen: ”Jeg har ingenting og forøvrigt tror jeg ikke selv på projektet”.

Kæden hopper helt af, når konsulenter fra diverse offentlige rådgiverorganisationer stiller sig op på iværksættermøder og anbefaler iværksættere at etablere IVS’er uden at påpege de mange svagheder ved driftsformen. Ikke mindst den svaghed, at det offentlige minimerer egen risiko ved at slippe for at skulle give skattefradrag til underskudsgivende virksomhed, der lukker efter kortere tids drift.

-------------------------------------------------------------

Jan Stæhr, InitiativGruppen ApS, 19. marts 2014.

Lundtoftevej 212, 2800 Lyngby, telefon 40630053, email: info@initi.dk, www.initi.dk

Tak til vores underviser i moms, skat og regnskab, Michael Sølund, konsulent i SKAT, som har været så venlig at redigere og komme med input.